Raieluba

Raieluba Lääne-Harju vallas

Raieluba on vaja:

– tiheasustusalal kasvava üksikpuu raieks

– * puu võra vähendamiseks üle 25%

Raieloa taotlemise eesmärk on tagada üldplaneeringuga kinnitatud tiheasustusaladel kasvavatele puudele soodsad kasvutingimused ning esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilimine.  Raieluba on vaja, kui puu tüve läbimõõt mõõdetuna juurekaelast 1,3 meetri kõrguselt on vähemalt 8 sentimeetrit ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra.

Teavet raieloa kohta leiad Lääne-Harju valla lehelt

Kehtiva korra määruse leiad Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Harju vallas

raieluba ohtlik tormimurd

Raieloa vajadust ei ole:

– tormiheite ja -murru tagajärjel osaliselt või täielikult murdunud ja kohest likvideerimist vajavale ohtliku puu langetamiseks. Kinnisasja omanik või valdaja peab esimesel võimalusel teatama vallavalitsusele raiutud puude arvu, liigi, täpse asukoha aadressi ja võimalusel lisama puudest foto.

– kuivanud ja murdunud okste lõikamiseks

– * puu võra vähendamiseks kuni 25%

– viljapuude, ilupuude ja -põõsaste raieks

– kasvav mets metsaseaduse tähenduses. Metsamaa sihtotstarbega maaüksustele väljastab metsateatised Keskkonnaamet.

– puude raieks elektri- ja sideehitiste kaitsevööndis, kui see on vajalik ohutuse tagamiseks

– puude raieks nõlvadelt ja kraavi äärtelt maaparandushoiutööde teostamiseks

* Kahjuks tuleb ikka ja jälle selgitada, mida määruses kirja pandud protsent ei tähenda. Näide 1: Tammetõrud kolisevad katusele kukkudes – palun lõigake puu sellelt küljelt oksad ära. Näide 2: Terrassile päikest enam üldse ei paista – võiks ülevalt 25% madalamaks võtta ja järgmine aasta võtaks veel 25%.

Olgu siis üle korratud, et puittaim on kogu oma juurte, tüve, okste ja lehtede/okastega tervikuna toimiv süsteem, millesse võiks sekkuda ainult puuhoolduse koolituse läbinud arborist ja seda õigete töövõtetega õigel aastaajal. Puu ühe külje okstest laasimine ja ladva maha lõikamine toovad kaasa puu aeglase kärbumise ning hukkumise.

Puu elujõulisust kahjustamata saab vähendada lehtpuu võra ühtlaselt kuni 20% ja seda mitte igal järjestikusel aastal.